Home » Investors » Investors

Articles of association


(Last amended on 4 August 2017)

§ 1 – Company Name

The name of the company is Oceanteam ASA. The company is a Public Limited Liability Company.

§ 2 – Registered office

The company’s registered office is located in the municipality of Bergen.

§ 3 – Company’s business

The objective of the company is sale, purchase, contracting, acquiring, lease and operation of vessels and equipment with associated services directly through wholly or partly owned subsidiaries. The company may sell assets, including shares in subsidiaries, and invest and participate in other companies.

§ 4 – Share capital

The share capital of the company is NOK 14,796,629.50 divided into 29,593,259 shares with a nominal value of NOK 0,50 each.

§ 5 – Board of directors

The board of directors of the company shall consist of 3 directors as from time to time resolved by the general meeting.

Nordic Trustee ASA, org.nr. 963 342 624, shall have the right to appoint one director, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 6-3 (3). The right shall cease to exist at such time as all claims under the bond loan named "FRN Oceanteam ASA Senior Callable Bond Issue 2012/2017" with ISIN NO 001 066201.8 have been repaid in full.

§ 6 – Signatory rights

The chairman of the board of directors and one director jointly may sign for and on behalf of the company.

The board of directors may grant power of procuration.

§ 7 – General Meeting

The ordinary general meeting shall deal with and decide upon the following matters:

Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
Any other business to be transacted at the general meeting by law or in accordance with the Articles of Association.

The general meeting is summoned by the board of directors. Summons to be dispatched in writing to all shareholders with known address. Notice may be given by mail, facsimile or other electronic means (e-mail).

Documents regarding matters that shall be discussed at the general meeting, including documents where there is a statutory requirement to include or attach them to the notice of the general meeting, need not to be sent to the shareholder if the documents are available at the company’s internet website. A shareholder may nevertheless request to have sent documents regarding matters to be discussed at the general meeting.

§ 8 – Shareholders’ right to attend the general meeting

Shareholders wishing to attend the general meeting must notify the company within a certain time limit stated in the summons, which must not expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders failing to notify the company within the specified time limit may be denied access to the meeting.

Shareholders may only attend and vote at the general meeting provided that their ownership of shares has been registered in the shareholders' register at least five business days prior to the general meeting.

§ 9 – Transferability of the shares

Transfer of shares does not require the consent of the company, and the shareholders do not have pre-emption rights.
(Per 4 August 2017)

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Oceanteam ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er kjøp, salg, kontrakt, eie, leie og drift av skip og utstyr med tilknyttede tjenester direkte gjennom helt eller delvis eide datterselskap. Selskapet kan selge verdier, inkludert aksjer i datterselskap, samt investeringer og deltagelse i andre selskaper.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 14 796 629,50 fordelt på 29 593 259 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha 3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Nordic Trustee ASA, org.nr. 963 342 624, skal ha rett til å oppnevne ett av styrets medlemmer, jf. allmennaksjeloven § 6-3 (3). Valgretten bortfaller når samtlige krav under obligasjonslånet benevnt "FRN Oceanteam ASA Senior Callable Bond Issue 2012/2017" med ISIN NO 001 066201.8 er tilbakebetalt i sin helhet.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan utstede prokura.

§ 7 – Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling kan gjøres pr brev, telefaks eller elektronisk (e-post).

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 8 – Aksjeeiernes møterett

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.

Aksjeeiere kan bare delta og stemme på generalforsamlingen dersom deres aksjeinnehav er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

§ 9 – Aksjenes omsettelighet

Aksjeoverføring krever ikke godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.

Board Member Int Pos resigns with immediate effect

Mar 23 2018 Mrs Int Pos has offered her resignation forthwith as Board Member of Oceanteam ASA Member effective immediately.

Letter Hessel Halbesma Chairman of the Board

Mar 22 2018 Amsterdam 22 March 2018 In order to mitigate against further repercussion against the company and to diffuse the misinformation that is circulating currently, I wish to offer my resignation forthwith as Chairman of the Board of Oceanteam. As Chairman I have led the company to this moment in time. I have decided to retire and create room...

Chairman of the Board resigns with immediate effect

Mar 22 2018 In order to mitigate against further repercussion against the Company and to diffuse the misinformation that is circulating currently, Chairman of the Board Mr. Hessel Halbesma offered his resignation forthwith as Chairman of the Board of Oceanteam effective immediately.
Oceanteam Newsletter Contact Oceanteam Subscribe to our RSS feed Follow us on