Home » Investors » Investors

Articles of association


(Last amended on 30 November 2018)

§ 1 – Company Name
 
The name of the company is Oceanteam ASA. The company is a Public Limited Liability Company.
 
§ 2 – Registered office
 
The company’s registered office is located in the municipality of Bergen.
 
§ 3 – Company’s business
 
The objective of the company is sale, purchase, contracting, acquiring, lease and operation of vessels and equipment with associated services directly through wholly or partly owned subsidiaries. The company may sell assets, including shares in subsidiaries, and invest and participate in other companies.
 
§ 4 – Share capital
 
The share capital of the company is NOK 394,896,569 divided into 789,793,138 shares with a nominal value of NOK 0.5 each.
 
§ 5 – Board of directors
 
The board of directors of the company shall consist of 3 directors as from time to time resolved by the general meeting.
 
§ 6 – Signatory rights
 
The chairman of the board of directors and one director jointly may sign for and on behalf of the company.
 
The board of directors may grant power of procuration.
 
§ 7 – General Meeting
 
The ordinary general meeting shall deal with and decide upon the following matters:
 
Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
Any other business to be transacted at the general meeting by law or in accordance with the Articles of Association. 
The general meeting is summoned by the board of directors. Summons to be dispatched in writing to all shareholders with known address. Notice may be given by mail, facsimile or other electronic means (e-mail).
 
Documents regarding matters that shall be discussed at the general meeting, including documents where there is a statutory requirement to include or attach them to the notice of the general meeting, need not to be sent to the shareholder if the documents are available at the company’s internet website. A shareholder may nevertheless request to have sent documents regarding matters to be discussed at the general meeting.
 
§ 8 – Shareholders’ right to attend the general meeting
 
Shareholders wishing to attend the general meeting must notify the company within a certain time limit stated in the summons, which must not expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders failing to notify the company within the specified time limit may be denied access to the meeting.
 
Shareholders may only attend and vote at the general meeting provided that their ownership of shares has been registered in the shareholders' register at least five business days prior to the general meeting.
 
§ 9 – Transferability of the shares
 
Transfer of shares does not require the consent of the company, and the shareholders do not have pre-emption rights.
(Per 30.11.2018)

§ 1 – Firma
 
Selskapets navn er Oceanteam ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 
§ 2 – Forretningskontor
 
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.
 
§ 3 – Virksomhet
 
Selskapets virksomhet er kjøp, salg, kontrakt, eie, leie og drift av skip og utstyr med tilknyttede tjenester direkte gjennom helt eller delvis eide datterselskap. Selskapet kan selge verdier, inkludert aksjer i datterselskap, samt investeringer og deltagelse i andre selskaper.
 
§ 4 – Aksjekapital
 
Selskapets aksjekapital er NOK 394 896 569 fordelt på 789 793 138 aksjer, hver pålydende NOK 0,5.
 
§ 5 – Styre
 
Selskapets styre skal ha 3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 
§ 6 – Signatur
 
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.
 
Styret kan utstede prokura.
 
§ 7 – Generalforsamling
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
 
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling kan gjøres pr brev, telefaks eller elektronisk (e-post).
 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 
§ 8 – Aksjeeiernes møterett
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.
 
Aksjeeiere kan bare delta og stemme på generalforsamlingen dersom deres aksjeinnehav er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.
 
§ 9 – Aksjenes omsettelighet
 
Aksjeoverføring krever ikke godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.

A vote of confidence in Oceanteam paves way for the future

Dec 03 2018 On Friday the 30th of November 2018, during an Extraordinary General Meeting in Bergen Norway, shareholders accepted the resolutions in which the Company is allowed to issue additional shares to convert its remaining bonds into shares and, secondly, authorizing the Board to issue new shares in order to support the growth ambitions of the Company.

Bondholders have agreed to convert their remaining bonds into equity

Nov 08 2018 The Board of Oceanteam ASA (the “Company”) is pleased to announce that the bondholders to the Oceanteam ASA Senior Callable Bond Issue 2012/2017 have agreed to convert their outstanding bonds with a total value of USD 5,175,523 into equity. By their willingness to convert their bonds into shares, the bondholders are aligned with shareholders in...

Oceanteam ASA names Leidus Bosman as new CEO in move to accelerate growth

Aug 23 2018 Amsterdam (the Netherlands)/ Bergen (Norway), 23 August 2018   Oceanteam ASA ("Oceanteam" or "Company") today announced that its Board of Directors has appointed Leidus Bosman as Chief Executive Officer (“CEO”) with effect from 15 October 2018.
Oceanteam Newsletter Contact Oceanteam Subscribe to our RSS feed Follow us on