Home » Investors » Investors

Articles of association


(Last amended on 9 May 2017)

§ 1 – Company Name
 
The name of the company is Oceanteam ASA. The company is a Public Limited Liability Company.
 
§ 2 – Registered office
 
The company’s registered office is located in the municipality of Bergen.
 
§ 3 – Company’s business
 
The objective of the company is sale, purchase, contracting, acquiring, lease and operation of vessels and equipment with associated services directly through wholly or partly owned subsidiaries. The company may sell assets, including shares in subsidiaries, and invest and participate in other companies.
 
§ 4 – Share capital
 
The share capital of the company is NOK 14,796,629.50 divided into 29,593,259 shares with a nominal value of NOK 0,50 each.
 
§ 5 – Board of directors
 
The board of directors of the company shall consist of 3 directors as from time to time resolved by the general meeting.
 
Nordic Trustee ASA, org.nr. 963 342 624, shall have the right to appoint one director, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 6-3 (3). The right shall cease to exist at such time as all claims under the bond loan named "FRN Oceanteam ASA Senior Callable Bond Issue 2012/2017" with ISIN NO 001 066201.8 have been repaid in full.
 
§ 6 – Signatory rights
 
The chairman of the board of directors and one director jointly may sign for and on behalf of the company.
 
The board of directors may grant power of procuration.
 
§ 7 – General Meeting
 
The ordinary general meeting shall deal with and decide upon the following matters:
 
Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
Any other business to be transacted at the general meeting by law or in accordance with the Articles of Association. 
The general meeting is summoned by the board of directors. Summons to be dispatched in writing to all shareholders with known address. Notice may be given by mail, facsimile or other electronic means (e-mail).
 
Documents regarding matters that shall be discussed at the general meeting, including documents where there is a statutory requirement to include or attach them to the notice of the general meeting, need not to be sent to the shareholder if the documents are available at the company’s internet website. A shareholder may nevertheless request to have sent documents regarding matters to be discussed at the general meeting.
 
§ 8 – Shareholders’ right to attend the general meeting
 
Shareholders wishing to attend the general meeting must notify the company within a certain time limit stated in the summons, which must not expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders failing to notify the company within the specified time limit may be denied access to the meeting.
 
§ 9 – Transferability of the shares
 
Transfer of shares does not require the consent of the company, and the shareholders do not have pre-emption rights.
(Per 9. mai 2017)
 
§ 1 – Firma
 
Selskapets navn er Oceanteam ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 
§ 2 – Forretningskontor
 
Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.
 
§ 3 – Virksomhet
 
Selskapets virksomhet er kjøp, salg, kontrakt, eie, leie og drift av skip og utstyr med tilknyttede tjenester direkte gjennom helt eller delvis eide datterselskap. Selskapet kan selge verdier, inkludert aksjer i datterselskap, samt investeringer og deltagelse i andre selskaper.
 
§ 4 – Aksjekapital
 
Selskapets aksjekapital er NOK 14 796 629,50 fordelt på 29 593 259 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.
 
§ 5 – Styre
 
Selskapets styre skal ha 3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 
Nordic Trustee ASA, org.nr. 963 342 624, skal ha rett til å oppnevne ett av styrets medlemmer, jf. allmennaksjeloven § 6-3 (3). Valgretten bortfaller når samtlige krav under obligasjonslånet benevnt "FRN Oceanteam ASA Senior Callable Bond Issue 2012/2017" med ISIN NO 001 066201.8 er tilbakebetalt i sin helhet.
 
§ 6 – Signatur
 
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.
 
Styret kan utstede prokura.
 
§ 7 – Generalforsamling
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
 
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling kan gjøres pr brev, telefaks eller elektronisk (e-post).
 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen
 
§ 8 – Aksjeeiernes møterett
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.
 
§ 9 – Aksjenes omsettelighet
 
Aksjeoverføring krever ikke godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.

Non-executive Director Bote de Vries steps down only two months after joining Oceanteam Board

Jul 10 2017 Oceanteam ("the Company"), the Norwegian-Dutch offshore service provider announces that Mr. B. (Bote) de Vries (1958), who was appointed non-executive director during an EGM on 9 May 2017, has informed the Board of the Company and its bondholders to step down per 10 July 2017. This is only just two months after being on duty. Both have accepted his resignation....

Oceanteam ASA reports FY 2016 results

Jun 23 2017 Main financial indicators 2016 ·       Operating income: USD 51.9 million                       ·       EBITDA: USD 22.2 million             ...

Oceanteam ASA closes sale of 25% stake in North Ocean 105 to McDermott

Jun 21 2017 Today, Oceanteam and its joint venture partner McDermott closed the sale of Oceanteam's remaining 25 percent stake in vessel-owning company North Ocean 105 AS.  
Oceanteam Newsletter Contact Oceanteam Subscribe to our RSS feed Follow us on