Investors

Articles of association

(Last amended on 23 May 2023)

§ 1 – Company Name

The name of the company is Oceanteam ASA. The company is a Public Limited Liability Company.

§ 2 – Registered office

The company’s registered office is located in the municipality of Bærum.

§ 3 – Company’s business

The objective of the company is sale, purchase, contracting, acquiring, lease and operation of vessels and equipment with associated services directly through wholly or partly owned subsidiaries. The company may sell assets, including shares in subsidiaries, and invest and participate in other companies.

§ 4 – Share capital

The share capital of the company is NOK 197,448,289.75 divided into 34,338,833 shares with a nominal value of NOK 5,75 each.

§ 5 – Board of directors

The board of directors of the company shall consist of 3 directors as from time to time resolved by the general meeting.

§ 6 – Signatory rights

The chairman of the board of directors and one director jointly may sign for and on behalf of the company.

The board of directors may grant power of procuration.

§ 7 – General Meeting

The ordinary general meeting shall deal with and decide upon the following matters:
Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
Any other business to be transacted at the general meeting by law or in accordance with the Articles of Association.
The general meeting is summoned by the board of directors. Summons to be dispatched in writing to all shareholders with known address. Notice may be given by mail, facsimile or other electronic means (e-mail).

Documents regarding matters that shall be discussed at the general meeting, including documents where there is a statutory requirement to include or attach them to the notice of the general meeting, need not to be sent to the shareholder if the documents are available at the company’s internet website. A shareholder may nevertheless request to have sent documents regarding matters to be discussed at the general meeting.

§ 8 – Shareholders’ right to attend the general meeting

Shareholders wishing to attend the general meeting must notify the company within a certain time limit stated in the summons, which must not expire earlier than two business days before the general meeting.
Shareholders failing to notify the company within the specified time limit may be denied access to the meeting.

§ 9 – Transferability of the shares

Transfer of shares does not require the consent of the company, and the shareholders do not have preemption rights.

(Per 23.05.2023)

§ 1 – Firma
 
Selskapets navn er Oceanteam ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
 
§ 2 – Forretningskontor
 
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.
 
§ 3 – Virksomhet
 
Selskapets virksomhet er kjøp, salg, kontrakt, eie, leie og drift av skip og utstyr med tilknyttede tjenester direkte gjennom helt eller delvis eide datterselskap. Selskapet kan selge verdier, inkludert aksjer i datterselskap, samt investeringer og deltagelse i andre selskaper.
 
§ 4 – Aksjekapital
 
Selskapets aksjekapital er NOK 197 448 289,75 fordelt på 34 338 833 aksjer, hver pålydende NOK 5,75.
 
§ 5 – Styre
 
Selskapets styre skal ha 3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
 
§ 6 – Signatur
 
Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.
 
Styret kan utstede prokura.
 
§ 7 – Generalforsamling
 
På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
 
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen innkalles av styret ved skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling kan gjøres pr brev, telefaks eller elektronisk (e-post).
 
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
 
§ 8 – Aksjeeiernes møterett
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist, som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang.
 
 
§ 9 – Aksjenes omsettelighet
 
Aksjeoverføring krever ikke godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett.